Privacyverklaring

Jouw privacy vinden wij bij Beelden in Leiden belangrijk. Hieronder vind je hoe Beelden in Leiden  omgaat met jouw gegevens. Basis hierin is dat wij alleen díe gegevens hebben die strikt noodzakelijk zijn voor de gestelde doelen en afspraken. Gegevens worden nooit met derden gedeeld. Alle aan Beelden in Leiden verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Beelden in Leiden en haar medewerkers, die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Specifiek

Gegevens van kunstenaars en inhoudelijk betrokkenen (naam, adres, email en telefoonnummer) worden alleen gebruikt voor de gestelde doelen en de onderlinge afspraken.

Gegevens via online en social media kanalen worden door Beelden in Leiden geanonimiseerd verzameld om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag. Deze gegevens zijn puur functioneel en worden nooit en te nimmer verstrekt aan derden. 

Beelden in Leiden zendt met enkele regelmaat een digitale nieuwsbrief per email via het platform mailchimp naar mensen die zich hiervoor specifiek hebben opgegeven. Elke nieuwsbrief bevat standaard een opt-out.

Gegevens van vrijwilligers en zzp-ers worden verzameld en verwerkt zoals juridisch verplicht en bewaard volgens de wettelijke (fiscale) termijn.

Beelden in Leiden gaat verwerkersovereenkomsten aan met partijen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld.

Bewaartermijn

Beelden in Leiden bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of ons laat weten dat je niet meer door ons benaderd wilt worden verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat je het verzoek hebt gedaan. Gegevens die langer bewaard moeten worden op grond van wet- en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.

Veiligheidsprotocol

Beelden in Leiden beveiligt jouw gegevens door middel van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Het kan zich voordoen dat onze veiligheidsmaatregelen niet 100% dekkend zijn, veiligheid blijft immers relatief. Treft u veiligheidsproblemen aan bij een van onze kanalen, meldt het dan bij bestuur@beeldeninleiden.nl

Overigens Beelden in Leiden verstrekt geen bug-bounties. Wel stellen we de genomen moeite enorm op prijs. Wij werken er dagelijks aan om u de best mogelijke ervaring te kunnen blijven bieden.

Rechten

Als betrokkene heb je recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar bestuur@beeldeninleiden.nl met een kopie identiteitsbewijs, zodat wij kunnen vaststellen dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Je kan de persoonlijke gegevens als bsn en foto onzichtbaar maken.

Een dergelijk verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen zal deze afwijzing worden gemotiveerd.

Naast de bovengenoemde rechten heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door Beelden in Leiden. Raadpleeg hiervoor: Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen privacyverklaring

Beelden in Leiden behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid kunt u altijd contact opnemen met mail@beeldeninleiden.nl.

versie januari 2022, Leiden

Agenda

16 mei 2024
16 uur opening She Said - Editie 2024 - Lutherse Kerk

21 juni 2024
Midzomernacht op Rhijnhof met muziek en nieuw werk te zien van Beelden in Leiden-kunstenaars Yair Callender en Rein Verhoef. Te zien t/m 22 september

Altijd te bezoeken op Rhijnhof is werk van Lisa Šebestíková en Lungiswa Gqunta.

4 augustus 2024
finissage BiL2024

 

She Said

Volg ons

en blijf op de hoogte